Com es tramita una queixa?

Una vegada rebuda la sol·licitud, la síndica de greuges envia un justificant de recepció a la persona remitent i la informa de si la queixa s'ha admès a tràmit o no i del tràmit que seguirà.

L'admissió a tràmit significa que la síndica, després d'haver estudiat el cas i la documentació aportada, decideix investigar el cas davant l'Ajuntament per aclarir les causes del problema o els possibles errors, si s'escau, i recomanar, recordar o suggerir fórmules per solucionar-ho. En el procés d’investigació, la síndica demana informe o còpia de l’expedient municipal i el supervisa; també pot demanar informació a altres serveis públics i privats per tal d’aplegar tota la informació rellevant per poder decidir sobre la queixa amb ple coneixement de les circumstàncies concurrents i de la legislació aplicable al cas.

En tots els casos, les resolucions es comuniquen per escrit a la persona afectada.

Si la queixa no s'admet a tràmit, s'informa d'aquest fet la persona interessada per escrit i se li suggereixen, si és possible, altres vies perquè intenti solucionar el problema.

Les resolucions de la síndica de greuges no modifiquen ni anul·len actes administratius, ni poden ser objecte de recurs. No obstant això, la intervenció de la síndica pot promoure que l'Administració revisi els seus actes i detecti possibles errors, retards, omissions o incompliments en la tramitació i/o resolució dels expedients.